نمایندگی اینوت

Shenzhen INVT Electric

کمپانـی INVT بعنـوان یکـی از بزرگترین سـازندگان اینورتـر (درایو) در قارٔه آسـیا از زمـان تاسـیس در سـال 2002 بـر دو حـوزه اتوماسـیون صنعتی و انـرژی الکتریکـی متمرکـز بـوده اسـت و در ایـن راسـتا بیـش از 1085 اختـراع ثبـت شـده و 12 مرکـز تحقیـق و توسـعه دارد. این شرکت موفق به دریافت جایزه ملی «شـرکت برتـر تکنولوژیـک» در زمینـه الکترونیک صنعتـی، کنتـرل اتوماتیک و IT شـده اسـت. INVT در حـال حاضـر دارای 16 شـرکت تابعـه، بیـش از 3500 کارمنـد، افـزون بـر 30 دفتـر داخلـی و مرکـز خدمـات پـس از فـروش و 8 شعبه خارج از کشور میباشد. محصـولات ایـن شرکت در زمینه اتوماسیون صنعتی، شبکه برق، ترانزیت ریلی و خودروهای برقی اکنون بطور گسترده در بیـش از 60 کشـور دنیـا عرضـه میشـوند.

اینورترهای اینوت سری GoodDrive

GD 10

درایوهای اقتصادی vfd mini GD10 برای کاربردهای متداول سبک با توان پایین طرحی شده که دارای قابلیت های مختلف بیشتر…

GD 20

اینورترهای سری GD20 با تکنولوژی وکتور کنترل sensorless و عملکرد قدرتمند نرم افزاری و سخت افزاری قابلیت اطمینان بیشتر…

GD 200A

درایوهای INVT GD200A دارای مد کنترلی V/F و حفاظت های مختلفی برای کنترل موتورهای آسنکرون می باشد بیشتر…

GD 350

Goodrive350 یک اینورتر جدید با کارایی بسیار بالا است. این سری قابل توسعه و انعطاف پذیر با کارت PG ، کارت PLC   بیشتر…